Adatkezelési tájékoztató

Miről szól ez a tájékoztató?
Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt a Disol adatkezelési tevékenységének legfontosabb jellemzőiről, a disol.hu weboldalon megvalósuló adatkezelésekről, és arról, hogy miként biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét.

Alapelvünk
Személyes adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jog előírásai alapján kezeljük, adatkezelési szabályzataink így jelen tájékoztató is összhangban van az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (GDPR).

Az Ön személyes adatai – mit jelent ez?
Személyes adat alatt értünk minden olyan információt, amely egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik; beazonosíthatónak azt a természetes személyt tekintjük, aki közvetlenül vagy közvetetten hozzárendelhető egy ismérvhez, mint egy név, egy azonosítószám, ilyen tehát az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe, IP címe, stb.

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléseket érintően adatkezelő:

Disol Kft.

6500 Baja, Eötvös u. 6/a
Magyarország
Cégjegyzékszám: 03-09-122330

(a továbbiakban: „Disol”)

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím: székhely szerinti címek
e-mail postafiók: munka@disol.hu
telefon: HU +36 23 792 796

Milyen célokból kezelünk személyes adatokat?
Elsősorban a következő célokra gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait:

 1. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás: weblap űrlapján, emailen, telefonon;
 2. Álláshirdetésre jelentkezés, karrier adatbázisba regisztráció;
 3. Szerződések létrehozása és teljesítése, fenntartása;
 4. Cookie-k;

A jelen tájékoztatóban nem ismertetett adatkezeléseinkről külön nyújtunk tájékoztatást azzal, hogy az érintetti jogok biztosítására vonatkozó adatkezelésre, az adatbiztonságra, az adatkezelők elérhetőségeire vonatkozó rendelkezések azok tekintetében is irányadóak.

Kapcsolatfelvétellel, kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelés
Amennyiben Ön valamely kérdésével, kérésével hozzánk fordul, az Ön által küldött üzenetben, e- mailben, postai levélben, telefonon megadott személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás, megkeresése megválaszolása céljából kezeljük. Az adatkezelésre abból a jogos üzleti érdekből (GDPR
6. cikk. (1) bek. f) pontja) kerül sor, hogy megkeresését rögzíteni tudjuk, megválaszolhassuk, és az igényérvényesítések kapcsán az üzenetváltást felhasználhassuk.

A ’Kapcsolat’ menüponton keresztül a neve és email címe megadásával léphet velünk kapcsolatba, melynek során neve és email címe mellett az üzenetben közölt további személyes adatait (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult) kezeljük. Üzenete a munka@disol.hu email címre érkezik, amelyhez korlátozott a hozzáférők száma.

Telefonon érkező megkeresése esetén, akkor kezelünk Önről személyes adatot, ha további kapcsolatfelvételre, válaszadásra van szükség, mely esetben telefonszámát és szükség esetén a beszélgetés dátumát, időpontját is nyilvántartjuk.

Postai úton küldött levél esetén a feladói címét és a levél kézbesítésének dátumát is nyilvántartjuk.
A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat (ideértve az e-maileket) az adatkezelés céljának megszűnését követően töröljük. Így, amennyiben az e-mailre és az arra adott válaszra várhatóan további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében nincs szükség, akkor a törlés haladéktalanul megtörténik, egyéb esetben a megkeresés és a válasz törlésére az adatközléstől számított 5 év elteltével kerül sor.

Álláshirdetésre jelentkezéssel, karrier adatbázisba regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
Az állásra – irodai és fizikai munkára – jelentkezésekkel kapcsolatos adatkezelési részletes tájékoztatót a honlapunkon éri el. (www.disol.hu)

Szerződések létrehozásával, teljesítésével, fenntartásával kapcsolatos adatkezelés
Jelen pont az üzleti tevékenységünk keretében megkötött szerződésekre vonatkozik, azaz azon szerződésekre, amelyeket megbízóinkkal vagy alvállalkozóinkkal, együttműködő partnereinkkel, beszállítóinkkal kötünk. A munkaszerződésekre jelen pont nem terjed ki.

A jelen pont hatálya alá tartozó szerződéseket érintően személyes adatkezelésre egyrészt akkor kerülhet sor, amennyiben a szerződő partnerünk magánszemély vagy egyéni vállalkozó, amely szükségképpen együtt jár személyes adatok kezelésével. Ez esetben a szerződést érintő, ahhoz kapcsolódó vagy annak kapcsán partnerünket érintően tudomásunkra jutó valamennyi adat partnerünk személyes adatának minősül. Ha pedig szerződő partnerünk cég (jogi személy), személyes adatkezelésre alapvetően a partner által megjelölt kapcsolattartó személy adatait érintően kerül sor.

Amennyiben szerződő partnerünk (akár megbízói akár beszállítói oldalon) természetes személy vagy egyéni vállalkozó, személyes adatai kezelésének célja a szerződés létrehozatala, nyilvántartása és teljesítése.

Ha a szerződést érintően számlakiállítási kötelezettség áll fenn, természetes személy és egyéni vállalkozó szerződő fél esetén személyes adatnak minősülnek a szerződés alapján kiállított számlához kapcsolódó adatok is, amelyek kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségeink teljesítése (számla kiállítás, számla megőrzés).

Természetes személy és egyéni vállalkozó szerződő fél esetén a szerződés teljesítése keretében az adatkezelés céljai kiterjednek továbbá az esetleges szavatossági és jótállási igények, egyéb jogviták rendezésére is.

Amennyiben pedig szerződő partnerünk egy cég (ideértve valamennyi jogi személyt), személyes adatkezelésre a részéről eljáró kapcsolattartó személyes adatai vonatkozásában kerülhet sor. A kapcsolattartó és a szerződés tárgya alapján érintett harmadik személyek személyes adatai kezelésének célja a szerződés zökkenőmentes létrehozatala és teljesítése, valamint annak megújítása.

Természetes személlyel és egyéni vállalkozóval történő szerződéskötés esetén a szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükségünk személyes adataikra, így ezen adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele (az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja). Ezen adatokat alapvetően az általános 5 éves elévülési idő (Ptk. 6:22. §) alatt kezeljük, és annak leteltét követően külön kérés nélkül is töröljük.

Ezen kívül, természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén egyes személyes adatok kezelésére a következő jogszabályokban foglalt kötelezettség alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja): számla kiállítási vagy megőrzési kötelezettség esetén a számlázási adatokat (számlázási név és cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján kell kezelnünk és az Sztv. 169. §-a alapján a szerződéshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat az abban foglalt adatokkal együtt 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni.

Céggel történő szerződéskötés esetén a kapcsolattartó adatait valamint a szerződés tárgyának függvényében az érintett harmadik személyre vonatkozó személyes adatokat GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapján a szerződés zökkenőmentes teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkből, a szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje (5 év) alatt kezeljük.

Cookie alkalmazása
Kizárólag a rendszer működéséhez nélkülözhetetlen, alapműködést biztosító cookie települ a készülékére a disol.hu weblap meglátogatásakor, amely törlés hiányában 1 évig jegyzi meg, mely nyelven jelenítse meg az oldalt Önnek a weboldalunkra való visszatéréskor.
Mi az a cookie? A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A cookie a hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
A cookie bármikor törölhető a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható általánosságban a cookie-k használata. Minden egyes böngészőben (Explorer, Mozilla, Chrome, Safari stb.) illetve végfelhasználói készüléken (ha több gépet használ a felhasználó) külön- külön lehet a cookie-t törölni, illetve letiltani. A cookie beállításokról az alábbi oldalakon olvasható részletes leírás:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage- cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

Egyéb adatkezelések

Társaságunk weblapja nem naplózza a látogatói adatokat.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről (pl. nyereményjáték, munkavállalói adatkezelés, stb.) az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kik ismerhetik meg személyes adatait?

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Disol-t. A Disol a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A jelen szabályzatban részletezett adatkezelésekhez kapcsolódó egyes adatkezelési műveletek elvégzésére Társaságunk adatfeldolgozókat vesz, vehet igénybe, akik nevében és utasításai szerint járnak el.

A társaságunk által igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan
végzett tevékenység
Websupport Magyarország Kft.
tárhelyszolgáltatás, levelezőszolgáltatás

A Disol fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja Önt.

Adataim biztonságban vannak?
Igen. Annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmaz a Disol. Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

Az e-mailben, egyéb elektronikus módon megadott személyes adataihoz kizárólag a hozzáféréssel rendelkező adott részleg (pl. HR, sales, irodavezetés, adatvédelmi kérdésekben jártas) munkatársai jogosultak hozzáférni.

Biztonsági mentések útján biztosítjuk, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek. Jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást alkalmazunk.
Levelezőrendszerünk és a digitális iratok őrzését szolgáló felhő alapú tárhelyünket a Websupport Magyarország Kft. biztosítja.

Tájékoztatjuk, hogy a Disol által alkalmazott óvintézkedések ellenére, az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

A Disol mint adatkezelő nyilvántartja a bekövetkezett adatvédelmi incidenseket, és megteszi az intézkedéseket annak orvoslására és jövőbeli megelőzésére. Az adatvédelmi incidenst szükség esetén bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, magas adatvédelmi kockázat esetén pedig az érintetteket is értesítjük.

Milyen igényérvényesítési lehetőségei vannak? Hova fordulhat?

 1. Tájékoztatáshoz való jog / Hozzáféréshez való jog
 2. Adathelyesbítéshez való jog
 3. Hozzájárulás visszavonásának lehetősége / Törléshez való jog /„elfeledtetéshez való jog”
 4. Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 6. Adathordozáshoz való jog
 7. Panasztételi lehetőség

Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga
Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk az Ön személyes adatainak kezelése. Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást
kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja. Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adataid (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciákról), milyen érintetti jogok illetik meg, ha az adatait nem Öntől kaptunk meg, annak forrásáról, adatvédelmi incidens kapcsán annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

A tájékoztatással együtt kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Adathelyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adatai változtak (pl. nevet változtatott), kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatokat közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük, az adatok naprakészségét biztosítsuk.

Személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Bármikor, indokolás nélkül jelezheti felénk, hogy kéri személyes adatai törlését. Ezt követően személyes adatait – megfelelő megtagadási ok (jogalap) hiányában – töröljük. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében, illetve a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükség van vagy lehet. A hozzájáruláson alapuló adatkezelések tekintetében a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Tiltakozás jogos érdeken alapuló adatkezelések tekintetében
Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes. Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés korlátozása
Kérheti, hogy személyes adatait jelöljük meg a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) a Disol-nak már nincs szüksége a személyes adatokra az eredeti adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, d) az adatkezelés ellen tiltakozott, és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy a törlést más ok akadályozza-e.

A korlátozás ideje alatt az adatot csak tároljuk, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk

Adathordozhatósághoz való jog
Hozzájáruláson, vagy szerződésen alapuló automatizált módon megvalósuló adatkezelések esetén Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban (pl. Word, Excel) adjuk át az Ön vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Ön által kijelölt harmadik személy részére.

Jogorvoslat, panasz
A személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén kérjük, elsőként velünk lépjen kapcsolatba a munka@disol.hu email címen. Panaszát legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgáljuk. Lehetősége van a lakóhelye, tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes törvényszékhez is keresetet benyújtani vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalatKUKACnaih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).
Igényérvényesítés módja A munka@disol.hu címen vagy postai levélben a székhely szerinti címen jelezheti kérését, panaszát. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és postai válasz kérése esetén levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül kivizsgáljuk és írásban (e-mailen) válaszolunk. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

2018. május 25.